Základní ukazatele

Metody stanovení:

– DBF – di-n-butylftalát

– Stanovení esterů kyseliny ftalové HPLC-UV

– BEHF – bis-(2-ethylhexyl)ftalát